• picture

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A 3SMART Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (6725 Szeged Nemestakács u. 27/B. Cg. 06-09-011834; adószám: 14124318-2-06; a továbbiakban: 3SMART Kft., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A 3SMART Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, azonban kötelezettséget vállal arra, hogy a változásokról a felhasználókat kellő időben értesíti.

A 3SMART Kft. az ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása érdekében a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A 3SMART Kft. adatkezelési elvei összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

FOGALMAK

2.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
2.2. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
2.3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
2.6. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
2.7. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
2.8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
2.9. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
2.10. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
2.11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
2.12. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel;

ADATKEZELÉS

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, melyek különösebb megfontolást nem igényelnek.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csakis a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.


A 3SMART Kft. www.allas.Yo.hu állásportáljával kapcsolatos adatszolgáltatások/ adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Felhasználási feltételek

Tartalma

1. A jelen felhasználási feltételek (továbbiakban: Szabályzat) a 3SMART Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (6725 Szeged Nemestakács u. 27/B. Cg. 06-09-011834; adószám: 14124318-2-06; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett http://www.allas.yo.hu/ weboldalon (Weboldal) elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (Szolgáltatás) igénybevevője (Felhasználó/Hirdető) általi használatának feltételeit tartalmazza.
2. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó elfogadja a Szolgáltatás igénybevételének az alábbiakban részletezett feltételeit. A Szolgáltató bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról a Weboldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását.

A Szolgáltatás részletei

A Felhasználó böngészhet a Weboldalon közzétett álláshirdetések között, kereshet az álláshirdetések között és felcsatolt jelentkezését elküldheti a választott álláshirdetésre.

Lehetséges jogsértések és következményeik

1. A Szolgáltatás, továbbá a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége a Szolgáltatót illetik meg.

2. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. A Felhasználót terheli a felelősség a Szolgáltatással kapcsolatban végzett valamennyi tevékenységéért. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe avagy jogszabályba ütközően, illetve egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult akár előzetes értesítés nélkül a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni. Annak megítélése tekintetében, hogy valamely tartalom a jelen Szabályzatba ütközik-e, a Szolgáltató álláspontja az irányadó.

Felelősség

1. A Szolgáltatás megbízhatóságáért, működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

2. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó álláskeresésének eredményességéért, továbbá Szolgáltató igyekszik ellenőrizni, karbantartani a Hirdető által felötltött, meghirdetett állásokat, de nem felel azok létezéséért, aktualitásáért, az azokban foglalt információk valóságnak megfelelőségéért. Szolgáltató ugyanígy nem felelős a Hirdető álláshirdetésének eredményességéért, továbbá a jelentkezők által szolgáltatott adatok valódiságáért. A regisztrációkor történő adatközlés hiányosságaiért, a hibásan megadott adatokból adódó következményért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért.

5. A Szolgáltatás üzemeltetéséből adódó esetleges károkért, sérelmekért, kellemetlenségért vagy jogsértésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

6. A Szolgáltatás használatáért – ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által az önéletrajz szolgáltatással összefüggésben, illetve másként okozott vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó vagy Hirdető tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó vagy a Hirdető jogsértő magatartása miatt vagy valamely hatóság vagy bíróság döntése alapján valamely álláshirdetést törölt.

7. A Felhasználó vagy Hirdető köteles a Szolgáltatónak, illetve minden érintett harmadik személynek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót vagy más harmadik személyt a Felhasználó vagy a Hirdető bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. Amennyiben a Felhasználó vagy a Hirdető magatartása következtében, vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó vagy a Hirdető köteles közvetlenül helytállni, valamint minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó vagy a Hirdető bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Önéletrajz

Miért fontos, hogy legyen pontos?

Ha már itt hibázol az a későbbiekre való tekintettel, nem túl megynyerő! Az adatokat nem tartalmilag ellenőrizzük, csak alapvető kitöltöttségi szűrőt használunk és a helytelen adatlapokat azonnal töröljük.

Alap elvárások a sikerért.

Professzionális önéletrajz írásában nem állunk segítségedre, a munkaadónak is helyes képet kell kapnia a képességeidről. Egy áttekinthetően formázott, logikailag és időrendben egymást követő információk felsorolásával általában már megfelelő egy önéletrajz.

Adatlap

Tartózkodási hely azt a helyet jelenti ahol éppen laksz és ami egyben a munkavégzés helye is.

Becenévre (nick name) a későbbi lehetséges tesztmeghívás bejelentkezése végett van szükség.

Helytelen adatok megadásából származó sikertelenségért, semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Megfelelősségi döntést követően az adatokat a rendszerből automatikusan töröljük.

Jelentkezés

Jelentkezés egy időben akár több pozícióra is lehetséges.

Jelentkezni egy adott állásra csak egyszer kell, több beküldött jelentkezés semmilyen előnyt nem jelent.

A jelentkezés és a rendszer használata minden állásra jelentkezőnek teljesen díjmentes.

Gyere és teszteld magad, pályázatodat töltsd fel mihamarabb!